Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«  Flora Batava Zie de volgende pagina »

Plaat 90 in deel II

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1807

Humulus lupulus

(vrouwelijke plant) Hop

Overzicht Humulus lupulus op deze site

Foto's Humulus lupulus op internet

Humulus lupulus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Humulus lupulus in Plantago PlantIndex

Humulus lupulus; Foemina - Gewone Hop; Vrouwelijke Plant zie ook plaat 89

Huishoudelijk Gebruik. (vervolg van plaat 89)

zyne aangename bitterheid bekomt, duurzaam wordt, en minder aan zuur worden onderhevig is. Deze bellen worden in het wild op vele plaatsen in ons Land opgezogt, en tot gemeld oogmerk aan Bierbrouwers verkogt. — De bladen en kleine ranken, vooral wanneer zy jong zyn, worden in die streken onzes Vaderlands, waar dit gewas geteeld wordt, aan Koeyen gegeven, 't geen voor haar een gezond voedsel is, en waardoor zy veel melk en boter geven. — Ook kunnen (volgens Gattenhoff) de gedroogde bladen tot Wintervoeder dienen voor Runderen en Schapen. Zeker is het, dat het dorre loof tot stroojing onder het vee kan gebruikt worden.

Volgens genomen proeven kan men van de takken draden bekomen, waar van men doek kan vervaardigen, dat niet zoo wit, maar sterker is dan 't geen van Hennip of Vlas gemaakt is. Hiertoe moeten de takken van bladeren ontdaan, gedroogd, in stukken van twee of drie ellen lang gebroken, geroot, gebraakt en gesponnen worden, even als Hennip. (Swed. Abh. Mattuschka.) De takken kunnen mede tot bruin verwen dienen, (Suckow) en kan hier van ook papier gemaakt worden. (Letterbode 1802.) — De Plant verdryft door haar sterken reuk de Klanders (*) en verdere nadeelige Insecten van de Koornzolders, en is derzelver gebruik hiertoe algemeen aanteraden. (Gabbema, Suckow, Gattenhoff en anderen) — In Bosschen is de Plant een nadeelig onkruid, vooral in Hakbosschen en jong Plantzoen van Els en Esch: door dezelver omslingerende takken wordt het Hout nedergedrukt, en de jonge loten verstikken geheel, zoo dat een Hakbosch hiermede sterk bezet, byna niets zal opbrengen, wanneer het hier van niet gezuiverd wordt. Hiertoe laat men de Hop in zodanige Houtlaaden jaarlyks, en in den eersten zomer naa den hak tweemaal, opzettelyk afsnyden, waar door volgens Bericht in de Verhandel. van de Maatschappy van Landbouw D.XI.st.1.bl.122 enz onder Oostvoorn met het zevende jaar de Hop genoegzaam was uitgeroeid, en waar by men zich beter hadt bevonden, dan by het uittrekken. Dit laatste wordt aangeprezen in de Verhandel. van den Oeconomisch Tak-Landbouw No.8. en moet vroeg in het voorjaar geschieden: wanneer de wortels diep zitten, brengt men een mes, of nog beter eene tweetandige korte vork in den grond, om de wortels te kunnen volgen, en geheel uit te trekken; terwyl de uitgetrokken wortels zorgvuldig buiten het Bosch moeten gebragt worden.

De Plant die in het wild groeit, is dezelfde, welke ten dienste der Brouweryen opzettelyk geteeld wordt, schoon door Cultuur eenige verscheidenheden zijn ontstaan. — Deze teelt, die zich in ons Vaderland maar tot eenige streken bepaalt, wordt gevonden te Eelde, Eelderwolde, Paterwolde, Rhoden en Rhoderwolde, Foxwolde en Lieveren, doch voornamelyk te Peise, allen gelegen in Drenthe; Nieuwkerk en omstreken, op de Veluwe; Well en Amelrode, in de Bommelerwaard; Vlymen, Nieuwkuyk en Ossenoort in het Land van Heusden; en te Schyndel en omstreken, in de Meyery van Den Bosch. — De Plant bemint een gemengden goeden grond van zand en zwarte aarde, schoon zy ook volgens Miller in drassige gronden in Essex in Engeland geteeld wordt, gelyk ook de Plant overvloedig van zelve groeit, en volkomen rype bellen geeft, in de moerassige Elsenboschjes van het Haagse Bosch. Nieuwland, vooral Weiland is het best tot Hopland aanteleggen. Zy wordt van afzetsels voortgekweekt, op afzonderlyke aarden-bulten van 2 a 3 voeten hoog, die, naa dat de afzetsels in den grond zyn gebracht, allengs zyn aangehoogd. Op elken bult zyn twee staken, de beste zyn van Popel- of Eschdoorn, om 'er de Plant tegen op te doen klimmen en aantebinden. De Plant ééns in den grond zynde, kan vele jaren, volgens sommigen twintig jaren, goed blyven; doch elk jaar moet de bult geslecht, mest om de wortel der Plant gebragt, en vervolgens weder aangehoogd worden als te voren, welke mesting in Engeland in den laten Hersft, maar in ons Vaderland in het voorjaar geschiedt. In September worden de Hopbellen gesneden, geplukt en gedroogd op een eest of rooster over vuur, en op eene drooge plaats bewaard. De teelt van dit gewas is zeer naauwkeurig opgegeven in Miller Gardeners Dictionary, in het Nederduitsch vertaald, onder den Tytel van Ph. Miller's Kruidkundig Woordenboek; en vindt men ook deze teelt, zoo als die in Drenthe plaats heeft, beschreven in het Groninger Weekblad voor den zoo genaamden Gemeenen Man. Deel I No.49. — De Plant is aan vele ongemakken onderhevig, vooral van Honigdaauw, die ook veel aan de Plant in het wild bespeurd wordt.

<< Noot Luc: (*) klanders = kalanders, dit zijn een soort vrij kleine snuitkevers. Ze voeden zich hoofdzakelijk met zetmeelrijk voedsel. Vooral de graankalander is berucht en richtte vroeger grote schade aan in graanschuren.>>

 

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina